Kleinschalig, persoonlijk, korte lijnen.
Wij helpen je.

Aanmelden ma t/m vr van 9.00-12.00 uur
en van 13.00-17.00 uur

Privacy en wetgeving

Argo GGZ volgt de regels opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) en de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).

En wat betekent de AVG voor jou en voor ons?

In de wet staat duidelijk omschreven wat je van ons mag verwachten bij de opslag en verwerking van jouw gegevens. Ook vertelt de wet hoe en voor welke doelen wij jouw gegevens mogen opslaan. Argo GGZ ziet de bescherming van persoonsgegevens als een randvoorwaarde voor het bieden van onze zorg. Bezoekers van onze website kunnen erop vertrouwen dat we persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant verwerken. We vragen alleen om persoonsgegevens waar dat nodig is om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Argo GGZ  is verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens wanneer je deze website gebruikt en wanneer we aan jou zorg verlenen.
In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vind je wat dat voor jou en voor ons betekent.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van de cliënt en nadere betrokkene(n) geldt het volgende:

 • Aan de cliënt wordt medegedeeld aan wie zijn/haar persoonsgegevens kunnen worden verstrekt.
 • Binnen de organisatie en onder de verantwoordelijkheid van de organisatie kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan zorgverleners, die direct betrokken zijn bij de zorgverlening aan de cliënt voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van hun taak.
 • Buiten de organisatie kunnen onder verantwoordelijkheid van de directie, persoonsgegevens worden verstrekt aan:
  • Op verzoek aan personen die direct betrokken zijn bij de zorgverlening aan de cliënt, voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van hun taak. Dit uitsluitend met toestemming van de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger.
  • Aan organen genoemd in de WMO dan wel de WLZ, ZvW, Jeugdwet ten behoeve van de financiering van de hulpverlening mogen de volgende gegevens worden verstrekt:
   • Gemeente / Zorgkantoor / Zorgverzekeraar: de verwerking geschiedt op verzoek van een verzekeraar voor zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeraar te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst.
 • Ingevolge wettelijke voorschriften

Voor verdere informatie is het privacyreglement van toepassing: klik hier.