Kleinschalig, persoonlijk, korte lijnen.
Wij helpen je.

Aanmelden ma t/m vr van 9.00-12.00 uur
en van 13.00-17.00 uur

Bepalingen

Vanaf het moment dat je je hebt aangemeld wordt er een dbc traject voor je geopend. In dit traject leggen wij gaandeweg vast welke activiteiten er zijn uitgevoerd om een diagnose vast te stellen en /of de aandoening te behandelen. Argo Ggz gebruik van de DSM-5 classificatie.

Een diagnose-behandelcombinatie (dbc) is de totale behandeling. Dus het gehele behandeltraject, vanaf de diagnose van de specialist tot en met behandeling en bijbehorende nacontrole(s). Een dbc bestaat dus uit alle activiteiten van zorg.

Samenwerking

Alle samenwerking welke nodig is voor je herstel zal Argo ggz bieden.

Niet verzekerde zorg

Niet alle stoornissen zoals geclassificeerd in de DSM worden vanuit de geneeskundige GGZ behandeld of vergoed. Zo komt de behandeling van aanpassingsstoornissen (bijvoorbeeld na echtscheiding, verlies van werk of rouw) niet voor vergoeding in aanmerking omdat deze behandeling wettelijk is uitgesloten van de Zvw.  Ook zijn er stoornissen die tot een ander domein behoren dan de gezondheidszorg, bijvoorbeeld leerstoornissen waar het onderwijs primair verantwoordelijk voor is.

Algemene leveringsvoorwaarden

De algemene leveringsvoorwaarden zijn eigen de kleine lettertjes bij de afspraken die je hebt gemaakt bij de start van het contact met Argo Ggz. Er staat niet zozeer in welke zorg je nodig hebt, maar wel waar Argo Ggz en jij je aan zullen moeten houden.

Familie en naastbetrokkene(n)
De familie en/of naastbetrokkenen hebben recht op overleg met de zorgverlener over de zorg die je krijgt. Maar alleen als je dat ook wilt. Het kan zijn dat je er bezwaar tegen hebt dat je behandelaar met je familie overlegt. Dan spreekt de zorginstelling met je af hoe het contact met familie of anderen verloopt.

Recht op duidelijke informatie
Het is belangrijk dat je alle informatie krijgt die nodig is om goed te kunnen besluiten wat je voor zorg wil hebben.

Toestemming en begin van de zorg
Je sluit alleen een overeenkomst als je dat wilt. Je hulpverlener kan pas zorg verlenen als je het eens bent met de zorg: het behandelingsplan. Dat kan mondeling, maar het behandelplan is een schriftelijk document. In de praktijk zal het zo zijn, dat je hulpverlener met je bespreekt wat er gaat gebeuren en vervolgens de behandeling begint, tenzij je het daar niet mee eens bent.

Behandeldossier
Je hulpverlener legt alles wat voor je van belang is bij de behandeling vast in een dossier.

Verantwoorde zorg en veiligheid
ARGO GGZ verleent goede kwaliteit van zorg. In de leveringsvoorwaarden staat wat daarmee wordt bedoeld. Het houdt ook in dat ARGO GGZ moet zorgen voor veiligheid, hygiëne, etc.

Zorg op afspraak en ketenzorg
Goede informatie over een afspraak is voor je belangrijk. ARGO GGZ houdt zoveel mogelijk rekening met je wensen.

Als je niet kunt komen, moet je dat uiterlijk 24 uur van tevoren doorgeven.

Verplichtingen van de patiënt
Niet alleen heeft ARGO GGZ verplichtingen volgens de algemene leveringsvoorwaarden ggz, maar ook jij als cliënt. Je moet je legitimeren en aangeven bij wie je bent verzekerd. Daarnaast geef je door wie wij in geval van bijvoorbeeld nood kan bereiken. Als je een voorkeur hebt voor een bepaalde behandelaar , mag je dat melden. Verder ben je verplicht om alle voor de behandeling noodzakelijk informatie over jezelf te geven. Het is mogelijk, dat je op een wachtlijst komt. Als je je dan door een andere zorginstelling laat helpen, moet je dat doorgeven. Je moet zich aan de huisregels houden en aan veiligheidsvoorschriften.

Einde overeenkomst en nazorg
De overeenkomst over de behandeling eindigt als je de overeenkomst opzegt of als ARGO GGZ dat doet. Voor ons gelden daarbij bijzondere regels. Zo mogen wij dat alleen doen als de verzekeraar de behandeling niet meer financiert. Ook als je je niet aan de afspraken houdt en wij je daarop herhaaldelijk hebben aangesproken.