Kleinschalig, persoonlijk, korte lijnen.
Wij helpen je.

Aanmelden ma t/m vr van 9.00-12.00 uur
en van 13.00-17.00 uur

Kwaliteitsstatuut GGZ

In het model-Kwaliteitsstatuut ggz staat aangegeven wat zorgaanbieders in de ggz geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg. Dit model is van kracht per 1-1-2017 voor alle aanbieders van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet. Het kwaliteitsstatuut van Argo GGZ is getoetst en goedgekeurd. Het statuut kunt u hieronder lezen.

Professioneel statuut Argo GGZ

Hier vind je het goedgekeurde kwaliteitsstatuut van Argo GGZ (2021-10-19 Kwaliteitsstatuut alleen lezen. )

Doel
Met dit professioneel statuut wordt een nadere invulling gegeven aan de eis van de Kwaliteitswet zorginstellingen waarin de instelling wordt verplicht om te voorzien in een duidelijke verantwoordelijkheidstoedeling teneinde verantwoorde zorg te kunnen bieden. Het professioneel statuut geldt voor alle hulpverleners die binnen de zorg werkzaam zijn, maar ook voor de ondersteunende diensten. In het Professioneel Statuut beschrijft ARGO GGZ vanuit welke waarden en welke visie ze haar missie gestalte geeft en binnen welke wettelijke kaders dat plaatsvindt.

Het Professioneel Statuut geeft aan wat ARGO GGZ onder professionaliteit verstaat en hoe daarin de verantwoordelijkheid van de professional en van de instelling geregeld is.

Inhoud

1. Inleiding en zorgvisie ARGO GGZ
2. Uitgangspunt en definities
3. Juridische kaders
4. Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en onderlinge verhoudingen
5. Specifieke bepalingen
6. Dossiervorming, informatieverstrekking aan derden, wetenschappelijk onderzoek
7. Bedrijfsvoering

Inleiding en zorgvisie ARGO GGZ
Binnen de GGZ worden mensen met (ernstige) psychische problemen en psychiatrische stoornissen begeleid en behandeld en wordt door middel van preventie getracht geestelijke gezondheidsproblemen te voorkomen. Binnen ARGO GGZ worden ambulante behandelingen verzorgd met verschillende frequentievormen.

Het professioneel statuut geeft het kader aan waarbinnen de zorg binnen de ARGO GGZ wordt verleend en beschrijft de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de hulpverlener. Het professioneel statuut bevat regels over de interdisciplinaire samenwerking. Tevens geeft het professioneel statuut de verhouding weer tussen de verplichtingen van de verschillende echelons binnen ARGO GGZ en medewerkers. De werkzaamheden van de hulpverlener zijn beschreven in de functiebeschrijving en/of Kwaliteitshandboek.

Het professioneel statuut maakt integraal deel uit van de overeenkomst met de ARGO GGZ . Het statuut bevat verwijzingen naar het Kwaliteitshandboek of andere beleidsstukken van ARGO GGZ.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden naast dit professioneel statuut bepaald door de wetten, zoals de Kwaliteitswet zorginstellingen (KZI), de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG), de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en daarnaast door protocollen, beroepscodes en richtlijnen van de IGZ of de zorgverzekeraars.
Het professioneel statuut kan gezien worden als een dynamisch document. De relatieve grilligheid van de consistentie van regelgeving, eisen en financiering van de GGZ vereist ruimte aan periodieke aanpassingen en bijstellingen.

Missie en Visie Argo GGZ

Missie
Argo GGZ is een kleinschalige instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg, werkzaam in de Achterhoek en Salland. Wij behandelen en begeleiden mensen vanaf 18 jaar met ernstige psychische of psychiatrische problematiek. De verlangens en mogelijkheden van de cliënt zijn leidend bij de hulpverlening.

Onze behandelaren werken met toewijding en leveren zorg op maat volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten. De behandeling duurt zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk. Wij werken zonder wachttijd en spelen snel in op (nieuwe) behoeften van verwijzers en cliënten.

Visie
Argo GGZ biedt ‘evidence- en practice-based’ behandelingen voor volwassenen met ernstige psychische of psychiatrische problematiek.

De professionals van Argo GGZ komen in overleg met de cliënt tot een passend individueel behandelplan, waarbij de cliënt centraal staat. De (psychiatrische) behandeling wordt uitgevoerd door senior-behandelaren van verschillende disciplines.

Allen zijn hoog opgeleid en gespecialiseerd op het terrein van de psychiatrie. Onze multidisciplinaire werkwijze staat garant voor een optimale behandeling. We werken volgens de laatste richtlijnen, zonder deze als rigide voorschrift te hanteren.

Samenwerking met andere zorgverleners en hulpverlenende organisaties vinden wij van groot belang. Met de huisartsen in onze regio werken wij zeer nauw samen. Zij zijn ook onze belangrijkste verwijzers.

Argo GGZ staat bekend als een betrouwbare instelling voor de behandeling van psychiatrische problematiek. Zowel cliënten, verwijzers als ook zorgverzekeraars zien Argo GGZ als een instelling, waar volwassenen met psychische en psychiatrische problemen op een respectvolle wijze bejegend en behandeld worden.

De kleinschaligheid van onze instelling maakt het mogelijk om flexibel in te spelen op de individuele vragen van de cliënt en op nieuwe ontwikkelingen in de GGZ. Met onze kleine overhead en efficiënte werkwijze zorgen wij ervoor, dat de zorggelden vooral besteed wordt aan het primaire proces, de hulpverlening.

Argo GGZ is een veilige en prettige werkplek voor de medewerkers. In onze open structuur inspireren en motiveren we elkaar. Indien nodig spreken we elkaar ook aan. Dit is onze basis om een optimaal behandelresultaat te realiseren.

Door de ontwikkeling van de digitale wereld, in ons geval de EPD is dit nu ook duidelijk te verifiëren. Wij hebben in het kader daarvan duidelijke, afgebakende zorgpaden gemaakt, die volgens een standaardprocedure door onze administratie/regiebehandelaar bewaakt wordt. De regiebehandelaar verzorgt de triage aan de hand van de verwijzing, veelal van de huisarts, en de pre-intake procedure.

Zowel het intakeproces, zorgpaden als de evaluatie wordt aan de hand van de volgende 4 vragen (Van Os, 2014) doorlopen:

 1. Wat is er met je gebeurd/Wat brengt je hier/Wie ben je?
 2. Wat zijn je sterke en kwetsbare kanten?
 3. Wat wil je bereiken?
 4. Wat heb je daarvoor nodig?

Hoewel de psychiatrie en psychologie een ontwikkeling doormaakten van psychoanalytische naar o.a. gedragstherapeutische, systemische, biologische en eclectische denkmodellen, waarbij de accenten verschoven van bewuste en onbewuste interne processen, naar cognitieve, relationele, maatschappelijke aspecten en hersenstructuren is de unieke cliënt met zijn unieke verhaal, zijn unieke context en zijn unieke competenties steeds meer op de achtergrond geraakt.

Bij ARGO GGZ krijgt zorg op maat weer ruimte, de groei naar autonomie staat centraal en het individu en zijn context richting bepalend zijn, op weg naar persoonlijk, sociaal en maatschappelijk herstel.

Zowel vakinhoudelijk als vanuit de aanbevelingen van de Commissie Meurs vinden we het wenselijk dat de juiste rol door de juiste behandelaar, ongeacht zijn of haar kwalificatie, maar in achtneming van wie het beste past bij de gegeven casus, wordt ingenomen. Zoals de commissie Meurs voorstelde is het van belang om de juiste behandelaren in te laten voegen bij de specifieke casus. Vakinhoudelijk kan men stellen dat de patiënt-therapeut-relatie als belangrijkste werkzame component is in de behandeling. Het inzetten van een regie-behandelaar (term van de Commissie Meurs) c.q. HB en een mede-behandelaar laat aan de ene kant de patiënt-therapeut-relatie floreren, en aan de andere kant laat het door de klinisch technische expertise de borging van kwaliteit en vertrouwen daarover floreren.

ARGO GGZ biedt ambulante geestelijke gezondheidszorg binnen de SGGZ aan volwassenen vanaf 18 jaar. Zowel verbaal georiënteerde interventiemethoden als meer experimentele methodieken worden hierbij ingezet.

De setting (dus de metaforische context) waarin de behandeling plaats vindt alsmede het behandelteam in deze setting, zijn belangrijke parameters die samen met de cliënt worden onderzocht om tot een optimale behandeling te komen.

Uitgangspunten en definities

Professional
De hulpverlener, die beroepsmatig diagnostiek, begeleiding of behandeling aan een cliënt verleent. Binnen ARGO GGZ zijn professionals verbonden t.w. Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, (GZ) psychologen, een psychiater, Klinisch psycholoog, PMT’ers, Systeemtherapeut, psychotherapeut die hun diensten aanbieden als zelfstandige hulpverlener die bijdragen aan en zich confirmeren aan visie en beleid van ARGO GGZ .

Professionals kunnen onderverdeeld worden in hoofdbehandelaren/regiebehandelaren en medebehandelaren, onafhankelijk van de registraties zover dat toegestaan is door de zorgverzekeraar en/of NZA.

Cliënt
Degene die een behandelovereenkomst met de instelling heeft en/of aan de zorg van de instelling is toevertrouwd en door de medewerker wordt begeleid en/of wordt behandeld.

Professionele autonomie
Met de professionele autonomie wordt bedoeld dat de hulpverlener handelt conform zijn professionele standaard (o.a. de door de beroepsverenigingen gestelde normen, beschreven in protocollen, richtlijnen en standaarden en de jurisprudentie). Met name wordt verwezen naar NIP, LVVP, Vereniging voor psychologen, V en VN (verpleegkundigen) en NvGZ. Dat betekent dat de hulpverlener met inachtneming van de richtlijnen gemotiveerd zou mogen afwijken in het kader van beste zorg voor de cliënt.

Behandeling/begeleiding
Onder behandeling wordt verstaan alle activiteiten die gericht zijn op verandering bij de cliënt. Begeleiding omvat alle activiteiten die gericht zijn op acceptatie van en omgaan met het disfunctioneren. In dit statuut wordt met name gesproken over behandeling. Behandeling bestaat uit de volgende elementen: diagnosticeren/ indiceren, behandelplan vaststellen, voortgang en beëindiging. Begeleiding valt onder behandeling.

Behandelplan
Het met de cliënt afgesproken individuele plan dat beschrijft waar de behandeling uit bestaat. Dit is de verantwoording van de regiebehandelaar om deze op te stellen.

Juridische kaders

Kwaliteitswet zorginstellingen (KZI):
De Kwaliteitswet is een kaderwet die instellingen verplicht tot het verstrekken van zorg (diagnostiek, begeleiding, behandeling en therapie) op een kwalitatief goed niveau. Het toezicht daarop wordt uitgeoefend door de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO):
Deze wet bevat met name de plichten van de hulpverlener ten aanzien van de cliënt. De hulpverlener is degene die namens de instelling optreedt en voldoet aan de eisen die de wet stelt. De instelling is op grond van deze wet aansprakelijk voor fouten in de zorgverlening, ongeacht waar en door wie de fout in de instelling is gemaakt.

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG):
De Wet BIG heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te waarborgen en patiënten te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. De wet geeft een aantal beroepen titelbescherming, regelt deskundigheidsgebieden en beschrijft de (aan bepaalde beroepsgroepen) voorbehouden handelingen. De tuchtrechter is bevoegd het handelen van BIG geregistreerden te toetsen.

Wettelijke aansprakelijkheid beroepsuitoefening:
De persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer in de uitoefening van zijn functie is door de werkgever (verplicht) verzekerd; de werkgever vrijwaart de werknemer voor aansprakelijkheid ter zake en ziet af van de mogelijkheid van regres op de werknemer

Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en onderlinge verhoudingen

Algemeen
Professionals met een BIG registratie hebben de bevoegdheid verkregen tot handelen binnen een welomschreven deskundigheidsgebied. Alle hulpverleners binnen ARGO GGZ hebben de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van hun werk op peil te houden.

De instelling Argo GGZ , daarin vertegenwoordigd door het Bestuur, is als zodanig jegens de cliënt verantwoordelijk en aansprakelijk voor het verlenen van de zorg.

Argo GGZ verleent aan de zelfstandige zorgprofessionals, door middel van een overeenkomst tot uitbesteding van zorg, de opdracht tot uitvoering van de zorg en stelt daarvoor de (financiële) middelen beschikbaar. Er zijn een aantal medewerkers, hulpverleners in loondienst binnen Argo GGZ.

De zelfstandige en vaste zorgprofessionals zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorg en dienen daarbij te voldoen aan de kwaliteitseisen voor zorg die door het Bestuur zijn gesteld en vastgelegd in beleid, richtlijnen en protocollen. Deze kwaliteitseisen worden in nauw overleg met alle betrokken professionals binnen ARGO GGZ vastgelegd in het Kwaliteitshandboek. Het Bestuur houdt toezicht op het verlenen van verantwoorde zorg.

Tussen de ondersteunende diensten, de officemanager, secretariaat en administratie, én de zorg gebonden medewerkers wordt getracht een zodanige synergie te laten ontstaan die de waarden van ARGO GGZ tot uiting laten komen, met als doel een gezamenlijke krachtsinspanning, vanuit de verschillende rollen, te laten ontstaan ten behoeve van de specifieke zorg voor de specifieke cliënt.

De professionals
De professionele verantwoordelijkheid van elke hulpverlener vloeit voort uit zijn opleiding en ervaring. De BIG geregistreerde hulpverleners handelen, evenals de overige hulpverleners, binnen het deskundigheidsgebied waarvoor zij zijn opgeleid. De grenzen van dit gebied zijn dynamisch en afhankelijk van standpunten van de (tucht)rechter, Inspectie en beroepsorganisaties.

Raad van Bestuur
De raad van bestuur is directeur, eigenaar van Argo GGZ en eindverantwoordelijk voor managementzaken binnen de instelling.

Bedrijfsvoering:
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het vertalen van (organisatie) doelstellingen in concrete (marketing) strategieën, processen, methoden en/of instrumenten.

Deze past het integraal bepaalde beleid van Argo GGZ (kwaliteits-, bedrijfseconomisch, marktbeleid) binnen de kaders van het vastgestelde beleid en vertaalt dit in een businessplan en jaarplannen, inclusief begroting.

De Raad van Bestuur onderhoudt geregeld contacten met het externe administratie kantoor in de vorm van kwartaalgesprekken om te bewaken dat de financiële doelstellingen worden gehaald. Met de office manager onderhoudt hij geregeld contacten over de kwaliteitsdoelstellingen.

De Raad van Bestuur draagt zorg voor het tijdig gereed komen van de jaarrekening, in samenspraak met het externe administratiekantoor en treedt hiertoe in overleg met betrokken externe partijen als accountants.

(Strategische) beleidsontwikkeling:
De Raad van Bestuur organiseert een adequate en resultaatgerichte communicatie-,overleg- en verantwoordelijkheidsstructuur en bewerkstelligt een effectieve afstemming en samenwerking met de verschillende disciplines. Draagt, vanuit de visie van Argo GGZ , actief en zichtbaar bij aan de strategische ontwikkeling van het beleid ter ondersteuning van het realiseren van de organisatiedoelen. De manager volgt, signaleert en analyseert relevante interne en externe ontwikkelingen en vertaalt deze ontwikkelingen naar consequenties en mogelijkheden voor de organisatie samen met de kwaliteits medewerker en de office manager. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het strategisch organisatiebeleid, vertaalt dit naar tactische en operationele beleidsplannen en is verantwoordelijk voor een juiste uitvoering hiervan. Voorts vertaalt de manager met de beleidsmedewerker beleidsvoorstellen naar tactische en operationele beleidsplannen en is verantwoordelijk voor een juiste uitvoering hiervan.

Office manager
De office manager die verantwoordelijk is voor een juiste toedeling van middelen en mensen van de organisatorische eenheid, zodat optimale zorg kan worden verleend. Taken en verantwoordelijkheden in hoofdlijnen:

Dagelijkse gang van zaken:
De office manager is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen Argo GGZ. Heeft de operationele beslisbevoegdheid voor de uitvoering, inrichting en organisatie en lost problemen die zich daarin voordoen daadkrachtig op. Daarnaast is de office manager de spil tussen het bestuur, secretariaat, administratie en de hulpverleners (behandelaren).

Coördineren en bewaken van beleids- en besluitvormingsprocessen:
De office manager en de beleidsmedewerker neemt deel aan vergaderingen van het bestuur, signaleert behoeften vanuit de visie en uitgangspunten van de coöperatie, ontwikkelt voorstellen voor mogelijke projecten welke besproken worden in het bestuur. Tevens wordt de agenda samen met de voorzitter vastgelegd en draagt de office manager zorg voor verzending van de vergaderstukken. Tevens wordt zorg gedragen voor follow-up van vergaderingen onder andere door het bewaken van de actiepunten en afspraken uit deze vergaderingen.

Medewerker
Eenieder die een dienstverband met ARGO GGZ heeft. Elke medewerker levert vanuit de eigen rol een bijdrage aan het behalen van de doelstellingen van ARGO GGZ . ARGO GGZ acht elke medewerker op zijn terrein professioneel. Om het onderscheid aan te geven tussen de medewerkers secretariaat/ondersteunende diensten én de zorg gebonden, hulpverleners, spreken we in dit Professioneel Statuut van (alle) “medewerkers” en van “professionals”. Alle medewerkers binnen ARGO GGZ zijn gehouden aan de genoemde wet- en regelgeving zoals genoemd in het Professioneel statuut.

Medebehandelaar
De hulpverlener (regiebehandelaar) die is aangewezen om de behandeling van de cliënt te doen samen met de hoofdbehandelaar (psychiater) zoals de zorgvisie van ARGO GGZ beschrijft.

Iedere betrokken hulpverlener is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de rapportage, het bijhouden hiervan en het bijhouden van dossiervoering.

Hoofdbehandelaar/regiebehandelaar
Dit is de behandelaar die volgens de wet BIG bevoegd is een diagnose en de indicatie te stellen, dit is de psychiater. De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor het opstellen van het behandelplan. Hoofdbehandelaars kunnen die functie vervullen voor het specifieke gebied waarvoor ze zijn opgeleid. Nadere eisen aan het hoofdbehandelaarschap kunnen door de zorgverzekeraar gesteld worden.

De hoofdbehandelaar ziet de cliënt in ieder geval een keer in de intake fase en is verantwoordelijk voor de behandelinhoud maar kan de verantwoordelijkheid voor de voortgang, dossiervoering, communicatie, evaluatie en beëindiging van een behandeling delegeren aan de medebehandelaar, regiebehandelaar) als die daartoe bekwaam en bevoegd wordt geacht.Behandelaren mogen geen veranderingen in het behandelplan aanbrengen zonder overleg met de betrokken professionals, hoofdbehandelaar, psychiater, rond de casus.

Specifieke bepalingen

Organisatie
Algemeen: het Bestuur stelt het beleid op de terreinen zorgvisie, zorgcontrol enzorglogistiek vast. De platte organisatiestructuur maakt dat zowel bestuur, staf, professionals en medewerkers betrokken zijn in het opstellen van beleid. Deze wordt besproken tijdens de Argo dag.

Het bestuur kan met inachtneming van dit professioneel statuut regels vaststellen aangaande het doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht verlenen van zorg.

Het bestuur zal de professionele autonomie van de professionals respecteren en waarborgen.

Het Bestuur verschaft de noodzakelijke materiële en personele voorzieningen en schept organisatorische kaders en systemen, noodzakelijk voor een passende professionele beroepsuitoefening. Deze voorzieningen zullen op een zodanig peil worden gehouden dat een doeltreffende, doelmatige en patiëntgerichte zorg gewaarborgd blijft conform de zorgvisie.

Het Bestuur en professionals zullen zich tot het uiterste inspannen om zowel de continuïteit van de zorg te realiseren als het effectueren van vakantie- en verlof te realiseren.

Het bestuur en de regiebehandelaren blijven bij afwezigheid van de professional(s) door ziekte, verlof of vakantie verantwoordelijk voor de continuïteit van de zorg voor de cliënt die een behandelovereenkomst heeft met ARGO GGZ .

De professionals dragen zorg voor een zodanige regeling van vakantie en verlofdagen dat de kwaliteit van de zorg voor cliënten zoveel mogelijk gewaarborgd is.

Zorgverlening/ behandeling
De professional heeft een beroepsgeheim. Hij geeft niet zonder toestemming van de cliënt informatie aan derden.

De professional zal cliënten behandelen, waar nodig in multidisciplinair verband.

Als de cliënt wilsonbekwaam geacht wordt zal de professional proberen een vertegenwoordiger te vinden.

De professional zal de cliënt en zo nodig de wettelijke vertegenwoordiger(s) in begrijpelijke taal informatie verstrekken over de behandeling van de cliënt, waaronder voorgestelde behandeling en/of onderzoek.

De professional begint met de behandeling na toestemming van de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger(s). Alleen in gevallen bij wet toegestaan, kan de behandeling zonder toestemming plaatsvinden.

De professional draagt zorg voor een met de cliënt besproken behandelplan, alsook voor een evaluatie van dit behandelplan met de cliënt.

Indien de professional gegronde redenen heeft de behandeling/begeleiding van een cliënt niet op zich te nemen of af te breken, dan overlegt hij dit met de office manager en raad van bestuur en zorgt voor voldoende continuïteit van de behandeling/begeleiding.

De professional zorgt voor een goede overdracht van cliënten. De professional zal medewerking verlenen aan het tot stand komen en implementeren van (zorginhoudelijke) richtlijnen.

De professional behandelt/begeleidt de cliënt onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid, binnen de grenzen van de wet, zijn bekwaamheid en de professionele standaard, maar ook binnen de door de ARGO GGZ vastgestelde richtlijnen.

De professional schakelt waar nodig, indien hij de grenzen van zijn bekwaamheid zou overschrijden, een collega in die wel de bekwaamheid bezit, die dan gehouden is deze (specifieke) bekwaamheid/deskundigheid in te zetten.Afhankelijk van o.a. de aard van de hulpvraag en de ernst van het ziektebeeld van de cliënt, wordt bepaald welke professional uit welke discipline wordt ingezet:

Een professional raadpleegt in altijd een psychiater of klinisch psycholoog:

 • bij twijfels over de mate van psychiatrische problematiek,
 • wanneer bij een psychiatrisch ziektebeeld sprake is van (ernstige) verergering, wijziging van de symptomen of onverwacht uitblijven van verbetering
 • indien ontslag uit een ambulante behandeling, anders dan in het behandelingsplan voorzien, overwogen wordt;

Een professional raadpleegt in ieder geval een psychiater indien:

 • een cliënt voor een eerste maal een ernstige depressie heeft
 • er zich veranderingen voordoen in het psychiatrisch beeld en er een vermoeden bestaat op somatische co morbiditeit;
 • wanneer farmacotherapeutische behandeling overwogen, ingesteld of aangepast wordt;
 • indien opname, vrijwillig dan wel gedwongen overwogen wordt;
 • bij (ernstige) suïcidaliteit en agressief gedrag van de cliënt naar zichzelf of anderen
 • indien medisch coördinerende zorg nodig is bij somatische problematiek.
 • bij een suïcide

Psychiaters worden altijd in overleg met de verwijzer /huisarts ingezet.

De professionele standaard
De professional zal zijn deskundigheid en bekwaamheid op peil houden of uitbreiden, zodanig dat hij voldoet aan de eisen die in redelijkheid aan hem mogen worden gesteld.

De professional toetst zijn hulpverlenend handelen regelmatig tijdens supervisie, intervisie en/of multidisciplinair team.

De professionele attitude
De professionals houden zich aan de beroepsethische principes van hun beroepsvereniging, voor zover van toepassing.

Algemeen geldend, voor alle deskundigheidsgebieden, bestaat verantwoord beroepsmatig handelen en de professionele attitude van de professionals van ARGO GGZ uit de volgende elementen:

 • De professionals betonen in hun handelen eerlijkheid, gelijkwaardige behandeling en openheid tegen over cliënten, collega’s en andere betrokkenen;
 • De professionals scheppen tegenover alle betrokkenen duidelijkheid over de rollen die zij vervullen en handelen in overeenstemming daarmee;
 • Professionals tonen respect voor de fundamentele rechten en waardigheid van cliënten;
 • Professionals respecteren het recht van cliënten op privacy en vertrouwelijkheid;
 • Professionals respecteren en bevorderen zelfbeschikking en autonomie van cliënten en andere betrokkenen, voor zover dat te verenigen is met andere professionele verplichtingen en met de wet;
 • De professional is bereid om de beroepsethische aspecten van het eigen professioneel handelen onder collega’s ter discussie te stellen;
 • De professional heeft oog voor aspecten van demoralisatie bij de cliënt en toont bezorgdheid en betrokkenheid, gaat het gesprek over zingeving niet uit de weg en geeft waar mogelijk hoop;
 • De professional is bereid om zich te verantwoorden;
 • De professional handelt zorgvuldig en consulteert collega’s als hij zich voor een dilemma geplaatst ziet;
 • De professional onderkent zijn professionele en persoonlijke beperking en is daar open over;
 • De professional is op de hoogte van de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn en handelt daar naar;
 • De professional vraagt gerichte toestemming aan de cliënt tot (be)handelen, nadat de professional begrijpelijke en volledige uitleg heeft gegeven over de consequenties en de reikwijdte van dat handelen;
 • De professional zorgt er voor dat de cliënt invloed kan hebben op zijn behandelplan;
 • De professional werkt samen, waar nodig met collega’s, medewerker en professionals, uit alle disciplines. Bij een verschil van inzicht tussen behandelaren dat het te volgen zorgproces belemmert, wordt het volgende beleid toegepast: dit dient besproken te worden in het eerstvolgende MDO. In dergelijke situaties kan binnen dit overleg consensus worden gevonden.De samenstelling van dit overleg bestaat uit alle professionals, waaronder de hoofdbehandelaar, de psychiater. Bijeenkomsten worden genotuleerd.

Indien geen consensus wordt bereikt kan het overleg de bevindingen toetsten bij het bestuur ARGO GGZ, die de kwestie toetst op mate van overeenstemming met de visie van ARGO GGZ .

In het uiterste geval dat een kwestie uitloopt op een conflict dan zijn volgens de samenwerkingsovereenkomst partijen gerechtigd een scheidsrechter aan te wijzen.

Dossiervorming, informatieverstrekking aan derden, wetenschappelijk onderzoek

Alle professionals en medewerkers binnen ARGO GGZ zijn gebonden aan wettelijke geheimhoudingsplicht ten aanzien van de cliënten en het dossier.

De professional draagt zorg voor een goede dossiervorming en informatieoverdracht.

De professional zal bij doorverwijzing van de cliënt overleggen met de in te schakelen hulpverlener over de verwijzing. Bij (on)voorziene afwezigheid draagt de professional zorg voor een adequate overdracht en voor toegankelijke informatie ten behoeve van degene(n) die hem waarneemt (waarnemen) of vervangt (vervangen). De waarnemend professional heeft voor wat betreft de zorg aan de cliënt gedurende de tijd dat wordt waargenomen dezelfde verantwoordelijkheden als de oorspronkelijke professional.

Het gebruik maken van niet tot de cliënt herleidbare gegevens uit dossiers ten behoeve van wetenschappelijke publicaties dan wel onderzoeken, geschiedt overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van cliënten die niet meer in zorg zijn, is toestemming van de regiebehandelaar en Raad van Bestuur noodzakelijk. Voor gebruik van tot de cliënt herleidbare gegevens ten behoeve van de externe verantwoording is toestemming van de cliënt dan wel de wettelijke vertegenwoordiger nodig.

Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek in de instelling is onderworpen aan de toestemming van de Raad van Bestuur. Uitvoering van wetenschappelijk onderzoek vindt voor zover van toepassing plaats met inachtneming van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO).

Het secretariaat draagt er zorg voor dat de cliëntendossiers worden bewaard overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke bepalingen en dat de bewaring zodanig is dat onbevoegden daarvan geen kennis kunnen nemen.

Bedrijfsvoering

De professional zorgt voor een adequate registratie van zijn verrichtingen.

De professional houdt zich aan de afspraken, zoals vastgelegd in protocollen en richtlijnen, maar kan daar in het belang van de cliënt gemotiveerd van af wijken.

De professional committeert zich aan het gezamenlijke opgestelde kwaliteitsbeleid, zorguitvoeringsbeleid en verplicht zich bij de uitvoering van de werkzaamheden te houden aan de aanwijzingen welke door of namens het bestuur in dit kader worden gegeven.

De professional houdt zich bij extern optreden aan de afspraken en regels die binnen de instelling gelden betreffende de contacten met de pers, media en andere instanties. De professional zal medewerking verlenen aan de uitvoering van het kwaliteitsbeleid.

Kwaliteitsstatuut GGZ

In het model-Kwaliteitsstatuut ggz staat aangegeven wat zorgaanbieders in de ggz geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg. Dit model is van kracht per 1-1-2017 voor alle aanbieders van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet. Het kwaliteitsstatuut van Argo GGZ is getoetst en goedgekeurd. Het statuut kunt u hieronder lezen.

Professioneel statuut Argo GGZ

Format kwaliteitsstatuut GGZ – Instelling

Doel
Met dit professioneel statuut wordt een nadere invulling gegeven aan de eis van de Kwaliteitswet zorginstellingen waarin de instelling wordt verplicht om te voorzien in een duidelijke verantwoordelijkheidstoedeling teneinde verantwoorde zorg te kunnen bieden. Het professioneel statuut geldt voor alle hulpverleners die binnen de zorg werkzaam zijn, maar ook voor de ondersteunende diensten. In het Professioneel Statuut beschrijft ARGO GGZ vanuit welke waarden en welke visie ze haar missie gestalte geeft en binnen welke wettelijke kaders dat plaatsvindt.

Het Professioneel Statuut geeft aan wat ARGO GGZ onder professionaliteit verstaat en hoe daarin de verantwoordelijkheid van de professional en van de instelling geregeld is.

Inhoud

1. Inleiding en zorgvisie ARGO GGZ
2. Uitgangspunt en definities
3. Juridische kaders
4. Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en onderlinge verhoudingen
5. Specifieke bepalingen
6. Dossiervorming, informatieverstrekking aan derden, wetenschappelijk onderzoek
7. Bedrijfsvoering

Inleiding en zorgvisie ARGO GGZ
Binnen de GGZ worden mensen met (ernstige) psychische problemen en psychiatrische stoornissen begeleid en behandeld en wordt door middel van preventie getracht geestelijke gezondheidsproblemen te voorkomen. Binnen ARGO GGZ worden ambulante behandelingen verzorgd met verschillende frequentievormen.

Het professioneel statuut geeft het kader aan waarbinnen de zorg binnen de ARGO GGZ wordt verleend en beschrijft de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de hulpverlener. Het professioneel statuut bevat regels over de interdisciplinaire samenwerking. Tevens geeft het professioneel statuut de verhouding weer tussen de verplichtingen van de verschillende echelons binnen ARGO GGZ en medewerkers. De werkzaamheden van de hulpverlener zijn beschreven in de functiebeschrijving en/of Kwaliteitshandboek.

Het professioneel statuut maakt integraal deel uit van de overeenkomst met de ARGO GGZ . Het statuut bevat verwijzingen naar het Kwaliteitshandboek of andere beleidsstukken van ARGO GGZ.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden naast dit professioneel statuut bepaald door de wetten, zoals de Kwaliteitswet zorginstellingen (KZI), de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG), de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en daarnaast door protocollen, beroepscodes en richtlijnen van de IGZ of de zorgverzekeraars.
Het professioneel statuut kan gezien worden als een dynamisch document. De relatieve grilligheid van de consistentie van regelgeving, eisen en financiering van de GGZ vereist ruimte aan periodieke aanpassingen en bijstellingen.

Missie en Visie Argo GGZ

Missie
Argo GGZ is een kleinschalige instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg, werkzaam in de Achterhoek en Salland. Wij behandelen en begeleiden mensen vanaf 18 jaar met ernstige psychische of psychiatrische problematiek. De verlangens en mogelijkheden van de cliënt zijn leidend bij de hulpverlening.

Onze behandelaren werken met toewijding en leveren zorg op maat volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten. De behandeling duurt zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk. Wij werken zonder wachttijd en spelen snel in op (nieuwe) behoeften van verwijzers en cliënten.

Visie
Argo GGZ biedt ‘evidence- en practice-based’ behandelingen voor volwassenen met ernstige psychische of psychiatrische problematiek.

De professionals van Argo GGZ komen in overleg met de cliënt tot een passend individueel behandelplan, waarbij de cliënt centraal staat. De (psychiatrische) behandeling wordt uitgevoerd door senior-behandelaren van verschillende disciplines.

Allen zijn hoog opgeleid en gespecialiseerd op het terrein van de psychiatrie. Onze multidisciplinaire werkwijze staat garant voor een optimale behandeling. We werken volgens de laatste richtlijnen, zonder deze als rigide voorschrift te hanteren.

Samenwerking met andere zorgverleners en hulpverlenende organisaties vinden wij van groot belang. Met de huisartsen in onze regio werken wij zeer nauw samen. Zij zijn ook onze belangrijkste verwijzers.

Argo GGZ staat bekend als een betrouwbare instelling voor de behandeling van psychiatrische problematiek. Zowel cliënten, verwijzers als ook zorgverzekeraars zien Argo GGZ als een instelling, waar volwassenen met psychische en psychiatrische problemen op een respectvolle wijze bejegend en behandeld worden.

De kleinschaligheid van onze instelling maakt het mogelijk om flexibel in te spelen op de individuele vragen van de cliënt en op nieuwe ontwikkelingen in de GGZ. Met onze kleine overhead en efficiënte werkwijze zorgen wij ervoor, dat de zorggelden vooral besteed wordt aan het primaire proces, de hulpverlening.

Argo GGZ is een veilige en prettige werkplek voor de medewerkers. In onze open structuur inspireren en motiveren we elkaar. Indien nodig spreken we elkaar ook aan. Dit is onze basis om een optimaal behandelresultaat te realiseren.

Door de ontwikkeling van de digitale wereld, in ons geval de EPD is dit nu ook duidelijk te verifiëren. Wij hebben in het kader daarvan duidelijke, afgebakende zorgpaden gemaakt, die volgens een standaardprocedure door onze administratie/regiebehandelaar bewaakt wordt. De regiebehandelaar verzorgt de triage aan de hand van de verwijzing, veelal van de huisarts, en de pre-intake procedure.

Zowel het intakeproces, zorgpaden als de evaluatie wordt aan de hand van de volgende 4 vragen (Van Os, 2014) doorlopen:

 1. Wat is er met je gebeurd/Wat brengt je hier/Wie ben je?
 2. Wat zijn je sterke en kwetsbare kanten?
 3. Wat wil je bereiken?
 4. Wat heb je daarvoor nodig?

Hoewel de psychiatrie en psychologie een ontwikkeling doormaakten van psychoanalytische naar o.a. gedragstherapeutische, systemische, biologische en eclectische denkmodellen, waarbij de accenten verschoven van bewuste en onbewuste interne processen, naar cognitieve, relationele, maatschappelijke aspecten en hersenstructuren is de unieke cliënt met zijn unieke verhaal, zijn unieke context en zijn unieke competenties steeds meer op de achtergrond geraakt.

Bij ARGO GGZ krijgt zorg op maat weer ruimte, de groei naar autonomie staat centraal en het individu en zijn context richting bepalend zijn, op weg naar persoonlijk, sociaal en maatschappelijk herstel.

Zowel vakinhoudelijk als vanuit de aanbevelingen van de Commissie Meurs vinden we het wenselijk dat de juiste rol door de juiste behandelaar, ongeacht zijn of haar kwalificatie, maar in achtneming van wie het beste past bij de gegeven casus, wordt ingenomen. Zoals de commissie Meurs voorstelde is het van belang om de juiste behandelaren in te laten voegen bij de specifieke casus. Vakinhoudelijk kan men stellen dat de patiënt-therapeut-relatie als belangrijkste werkzame component is in de behandeling. Het inzetten van een regie-behandelaar (term van de Commissie Meurs) c.q. HB en een mede-behandelaar laat aan de ene kant de patiënt-therapeut-relatie floreren, en aan de andere kant laat het door de klinisch technische expertise de borging van kwaliteit en vertrouwen daarover floreren.

ARGO GGZ biedt ambulante geestelijke gezondheidszorg binnen de SGGZ aan volwassenen vanaf 18 jaar. Zowel verbaal georiënteerde interventiemethoden als meer experimentele methodieken worden hierbij ingezet.

De setting (dus de metaforische context) waarin de behandeling plaats vindt alsmede het behandelteam in deze setting, zijn belangrijke parameters die samen met de cliënt worden onderzocht om tot een optimale behandeling te komen.

Uitgangspunten en definities

Professional
De hulpverlener, die beroepsmatig diagnostiek, begeleiding of behandeling aan een cliënt verleent. Binnen ARGO GGZ zijn professionals verbonden t.w. Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, (GZ) psychologen, een psychiater, Klinisch psycholoog, PMT’ers, Systeemtherapeut, psychotherapeut die hun diensten aanbieden als zelfstandige hulpverlener die bijdragen aan en zich confirmeren aan visie en beleid van ARGO GGZ .

Professionals kunnen onderverdeeld worden in hoofdbehandelaren/regiebehandelaren en medebehandelaren, onafhankelijk van de registraties zover dat toegestaan is door de zorgverzekeraar en/of NZA.

Cliënt
Degene die een behandelovereenkomst met de instelling heeft en/of aan de zorg van de instelling is toevertrouwd en door de medewerker wordt begeleid en/of wordt behandeld.

Professionele autonomie
Met de professionele autonomie wordt bedoeld dat de hulpverlener handelt conform zijn professionele standaard (o.a. de door de beroepsverenigingen gestelde normen, beschreven in protocollen, richtlijnen en standaarden en de jurisprudentie). Met name wordt verwezen naar NIP, LVVP, Vereniging voor psychologen, V en VN (verpleegkundigen) en NvGZ. Dat betekent dat de hulpverlener met inachtneming van de richtlijnen gemotiveerd zou mogen afwijken in het kader van beste zorg voor de cliënt.

Behandeling/begeleiding
Onder behandeling wordt verstaan alle activiteiten die gericht zijn op verandering bij de cliënt. Begeleiding omvat alle activiteiten die gericht zijn op acceptatie van en omgaan met het disfunctioneren. In dit statuut wordt met name gesproken over behandeling. Behandeling bestaat uit de volgende elementen: diagnosticeren/ indiceren, behandelplan vaststellen, voortgang en beëindiging. Begeleiding valt onder behandeling.

Behandelplan
Het met de cliënt afgesproken individuele plan dat beschrijft waar de behandeling uit bestaat. Dit is de verantwoording van de regiebehandelaar om deze op te stellen.

Juridische kaders

Kwaliteitswet zorginstellingen (KZI):
De Kwaliteitswet is een kaderwet die instellingen verplicht tot het verstrekken van zorg (diagnostiek, begeleiding, behandeling en therapie) op een kwalitatief goed niveau. Het toezicht daarop wordt uitgeoefend door de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO):
Deze wet bevat met name de plichten van de hulpverlener ten aanzien van de cliënt. De hulpverlener is degene die namens de instelling optreedt en voldoet aan de eisen die de wet stelt. De instelling is op grond van deze wet aansprakelijk voor fouten in de zorgverlening, ongeacht waar en door wie de fout in de instelling is gemaakt.

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG):
De Wet BIG heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te waarborgen en patiënten te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. De wet geeft een aantal beroepen titelbescherming, regelt deskundigheidsgebieden en beschrijft de (aan bepaalde beroepsgroepen) voorbehouden handelingen. De tuchtrechter is bevoegd het handelen van BIG geregistreerden te toetsen.

Wettelijke aansprakelijkheid beroepsuitoefening:
De persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer in de uitoefening van zijn functie is door de werkgever (verplicht) verzekerd; de werkgever vrijwaart de werknemer voor aansprakelijkheid ter zake en ziet af van de mogelijkheid van regres op de werknemer

Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en onderlinge verhoudingen

Algemeen
Professionals met een BIG registratie hebben de bevoegdheid verkregen tot handelen binnen een welomschreven deskundigheidsgebied. Alle hulpverleners binnen ARGO GGZ hebben de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van hun werk op peil te houden.

De instelling Argo GGZ , daarin vertegenwoordigd door het Bestuur, is als zodanig jegens de cliënt verantwoordelijk en aansprakelijk voor het verlenen van de zorg.

Argo GGZ verleent aan de zelfstandige zorgprofessionals, door middel van een overeenkomst tot uitbesteding van zorg, de opdracht tot uitvoering van de zorg en stelt daarvoor de (financiële) middelen beschikbaar. Er zijn een aantal medewerkers, hulpverleners in loondienst binnen Argo GGZ.

De zelfstandige en vaste zorgprofessionals zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorg en dienen daarbij te voldoen aan de kwaliteitseisen voor zorg die door het Bestuur zijn gesteld en vastgelegd in beleid, richtlijnen en protocollen. Deze kwaliteitseisen worden in nauw overleg met alle betrokken professionals binnen ARGO GGZ vastgelegd in het Kwaliteitshandboek. Het Bestuur houdt toezicht op het verlenen van verantwoorde zorg.

Tussen de ondersteunende diensten, de officemanager, secretariaat en administratie, én de zorg gebonden medewerkers wordt getracht een zodanige synergie te laten ontstaan die de waarden van ARGO GGZ tot uiting laten komen, met als doel een gezamenlijke krachtsinspanning, vanuit de verschillende rollen, te laten ontstaan ten behoeve van de specifieke zorg voor de specifieke cliënt.

De professionals
De professionele verantwoordelijkheid van elke hulpverlener vloeit voort uit zijn opleiding en ervaring. De BIG geregistreerde hulpverleners handelen, evenals de overige hulpverleners, binnen het deskundigheidsgebied waarvoor zij zijn opgeleid. De grenzen van dit gebied zijn dynamisch en afhankelijk van standpunten van de (tucht)rechter, Inspectie en beroepsorganisaties.

Raad van Bestuur
De raad van bestuur is directeur, eigenaar van Argo GGZ en eindverantwoordelijk voor managementzaken binnen de instelling.

Bedrijfsvoering:
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het vertalen van (organisatie) doelstellingen in concrete (marketing) strategieën, processen, methoden en/of instrumenten.

Deze past het integraal bepaalde beleid van Argo GGZ (kwaliteits-, bedrijfseconomisch, marktbeleid) binnen de kaders van het vastgestelde beleid en vertaalt dit in een businessplan en jaarplannen, inclusief begroting.

De Raad van Bestuur onderhoudt geregeld contacten met het externe administratie kantoor in de vorm van kwartaalgesprekken om te bewaken dat de financiële doelstellingen worden gehaald. Met de office manager onderhoudt hij geregeld contacten over de kwaliteitsdoelstellingen.

De Raad van Bestuur draagt zorg voor het tijdig gereed komen van de jaarrekening, in samenspraak met het externe administratiekantoor en treedt hiertoe in overleg met betrokken externe partijen als accountants.

(Strategische) beleidsontwikkeling:
De Raad van Bestuur organiseert een adequate en resultaatgerichte communicatie-,overleg- en verantwoordelijkheidsstructuur en bewerkstelligt een effectieve afstemming en samenwerking met de verschillende disciplines. Draagt, vanuit de visie van Argo GGZ , actief en zichtbaar bij aan de strategische ontwikkeling van het beleid ter ondersteuning van het realiseren van de organisatiedoelen. De manager volgt, signaleert en analyseert relevante interne en externe ontwikkelingen en vertaalt deze ontwikkelingen naar consequenties en mogelijkheden voor de organisatie samen met de kwaliteits medewerker en de office manager. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het strategisch organisatiebeleid, vertaalt dit naar tactische en operationele beleidsplannen en is verantwoordelijk voor een juiste uitvoering hiervan. Voorts vertaalt de manager met de beleidsmedewerker beleidsvoorstellen naar tactische en operationele beleidsplannen en is verantwoordelijk voor een juiste uitvoering hiervan.

Office manager
De office manager die verantwoordelijk is voor een juiste toedeling van middelen en mensen van de organisatorische eenheid, zodat optimale zorg kan worden verleend. Taken en verantwoordelijkheden in hoofdlijnen:

Dagelijkse gang van zaken:
De office manager is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen Argo GGZ. Heeft de operationele beslisbevoegdheid voor de uitvoering, inrichting en organisatie en lost problemen die zich daarin voordoen daadkrachtig op. Daarnaast is de office manager de spil tussen het bestuur, secretariaat, administratie en de hulpverleners (behandelaren).

Coördineren en bewaken van beleids- en besluitvormingsprocessen:
De office manager en de beleidsmedewerker neemt deel aan vergaderingen van het bestuur, signaleert behoeften vanuit de visie en uitgangspunten van de coöperatie, ontwikkelt voorstellen voor mogelijke projecten welke besproken worden in het bestuur. Tevens wordt de agenda samen met de voorzitter vastgelegd en draagt de office manager zorg voor verzending van de vergaderstukken. Tevens wordt zorg gedragen voor follow-up van vergaderingen onder andere door het bewaken van de actiepunten en afspraken uit deze vergaderingen.

Medewerker
Eenieder die een dienstverband met ARGO GGZ heeft. Elke medewerker levert vanuit de eigen rol een bijdrage aan het behalen van de doelstellingen van ARGO GGZ . ARGO GGZ acht elke medewerker op zijn terrein professioneel. Om het onderscheid aan te geven tussen de medewerkers secretariaat/ondersteunende diensten én de zorg gebonden, hulpverleners, spreken we in dit Professioneel Statuut van (alle) “medewerkers” en van “professionals”. Alle medewerkers binnen ARGO GGZ zijn gehouden aan de genoemde wet- en regelgeving zoals genoemd in het Professioneel statuut.

Medebehandelaar
De hulpverlener (regiebehandelaar) die is aangewezen om de behandeling van de cliënt te doen samen met de hoofdbehandelaar (psychiater) zoals de zorgvisie van ARGO GGZ beschrijft.

Iedere betrokken hulpverlener is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de rapportage, het bijhouden hiervan en het bijhouden van dossiervoering.

Hoofdbehandelaar/regiebehandelaar
Dit is de behandelaar die volgens de wet BIG bevoegd is een diagnose en de indicatie te stellen, dit is de psychiater. De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor het opstellen van het behandelplan. Hoofdbehandelaars kunnen die functie vervullen voor het specifieke gebied waarvoor ze zijn opgeleid. Nadere eisen aan het hoofdbehandelaarschap kunnen door de zorgverzekeraar gesteld worden.

De hoofdbehandelaar ziet de cliënt in ieder geval een keer in de intake fase en is verantwoordelijk voor de behandelinhoud maar kan de verantwoordelijkheid voor de voortgang, dossiervoering, communicatie, evaluatie en beëindiging van een behandeling delegeren aan de medebehandelaar, regiebehandelaar) als die daartoe bekwaam en bevoegd wordt geacht.Behandelaren mogen geen veranderingen in het behandelplan aanbrengen zonder overleg met de betrokken professionals, hoofdbehandelaar, psychiater, rond de casus.

Specifieke bepalingen

Organisatie
Algemeen: het Bestuur stelt het beleid op de terreinen zorgvisie, zorgcontrol enzorglogistiek vast. De platte organisatiestructuur maakt dat zowel bestuur, staf, professionals en medewerkers betrokken zijn in het opstellen van beleid. Deze wordt besproken tijdens de Argo dag.

Het bestuur kan met inachtneming van dit professioneel statuut regels vaststellen aangaande het doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht verlenen van zorg.

Het bestuur zal de professionele autonomie van de professionals respecteren en waarborgen.

Het Bestuur verschaft de noodzakelijke materiële en personele voorzieningen en schept organisatorische kaders en systemen, noodzakelijk voor een passende professionele beroepsuitoefening. Deze voorzieningen zullen op een zodanig peil worden gehouden dat een doeltreffende, doelmatige en patiëntgerichte zorg gewaarborgd blijft conform de zorgvisie.

Het Bestuur en professionals zullen zich tot het uiterste inspannen om zowel de continuïteit van de zorg te realiseren als het effectueren van vakantie- en verlof te realiseren.

Het bestuur en de regiebehandelaren blijven bij afwezigheid van de professional(s) door ziekte, verlof of vakantie verantwoordelijk voor de continuïteit van de zorg voor de cliënt die een behandelovereenkomst heeft met ARGO GGZ .

De professionals dragen zorg voor een zodanige regeling van vakantie en verlofdagen dat de kwaliteit van de zorg voor cliënten zoveel mogelijk gewaarborgd is.

Zorgverlening/ behandeling
De professional heeft een beroepsgeheim. Hij geeft niet zonder toestemming van de cliënt informatie aan derden.

De professional zal cliënten behandelen, waar nodig in multidisciplinair verband.

Als de cliënt wilsonbekwaam geacht wordt zal de professional proberen een vertegenwoordiger te vinden.

De professional zal de cliënt en zo nodig de wettelijke vertegenwoordiger(s) in begrijpelijke taal informatie verstrekken over de behandeling van de cliënt, waaronder voorgestelde behandeling en/of onderzoek.

De professional begint met de behandeling na toestemming van de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger(s). Alleen in gevallen bij wet toegestaan, kan de behandeling zonder toestemming plaatsvinden.

De professional draagt zorg voor een met de cliënt besproken behandelplan, alsook voor een evaluatie van dit behandelplan met de cliënt.

Indien de professional gegronde redenen heeft de behandeling/begeleiding van een cliënt niet op zich te nemen of af te breken, dan overlegt hij dit met de office manager en raad van bestuur en zorgt voor voldoende continuïteit van de behandeling/begeleiding.

De professional zorgt voor een goede overdracht van cliënten. De professional zal medewerking verlenen aan het tot stand komen en implementeren van (zorginhoudelijke) richtlijnen.

De professional behandelt/begeleidt de cliënt onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid, binnen de grenzen van de wet, zijn bekwaamheid en de professionele standaard, maar ook binnen de door de ARGO GGZ vastgestelde richtlijnen.

De professional schakelt waar nodig, indien hij de grenzen van zijn bekwaamheid zou overschrijden, een collega in die wel de bekwaamheid bezit, die dan gehouden is deze (specifieke) bekwaamheid/deskundigheid in te zetten.Afhankelijk van o.a. de aard van de hulpvraag en de ernst van het ziektebeeld van de cliënt, wordt bepaald welke professional uit welke discipline wordt ingezet:

Een professional raadpleegt in altijd een psychiater of klinisch psycholoog:

 • bij twijfels over de mate van psychiatrische problematiek,
 • wanneer bij een psychiatrisch ziektebeeld sprake is van (ernstige) verergering, wijziging van de symptomen of onverwacht uitblijven van verbetering
 • indien ontslag uit een ambulante behandeling, anders dan in het behandelingsplan voorzien, overwogen wordt;

Een professional raadpleegt in ieder geval een psychiater indien:

 • een cliënt voor een eerste maal een ernstige depressie heeft
 • er zich veranderingen voordoen in het psychiatrisch beeld en er een vermoeden bestaat op somatische co morbiditeit;
 • wanneer farmacotherapeutische behandeling overwogen, ingesteld of aangepast wordt;
 • indien opname, vrijwillig dan wel gedwongen overwogen wordt;
 • bij (ernstige) suïcidaliteit en agressief gedrag van de cliënt naar zichzelf of anderen
 • indien medisch coördinerende zorg nodig is bij somatische problematiek.
 • bij een suïcide

Psychiaters worden altijd in overleg met de verwijzer /huisarts ingezet.

De professionele standaard
De professional zal zijn deskundigheid en bekwaamheid op peil houden of uitbreiden, zodanig dat hij voldoet aan de eisen die in redelijkheid aan hem mogen worden gesteld.

De professional toetst zijn hulpverlenend handelen regelmatig tijdens supervisie, intervisie en/of multidisciplinair team.

De professionele attitude
De professionals houden zich aan de beroepsethische principes van hun beroepsvereniging, voor zover van toepassing.

Algemeen geldend, voor alle deskundigheidsgebieden, bestaat verantwoord beroepsmatig handelen en de professionele attitude van de professionals van ARGO GGZ uit de volgende elementen:

 • De professionals betonen in hun handelen eerlijkheid, gelijkwaardige behandeling en openheid tegen over cliënten, collega’s en andere betrokkenen;
 • De professionals scheppen tegenover alle betrokkenen duidelijkheid over de rollen die zij vervullen en handelen in overeenstemming daarmee;
 • Professionals tonen respect voor de fundamentele rechten en waardigheid van cliënten;
 • Professionals respecteren het recht van cliënten op privacy en vertrouwelijkheid;
 • Professionals respecteren en bevorderen zelfbeschikking en autonomie van cliënten en andere betrokkenen, voor zover dat te verenigen is met andere professionele verplichtingen en met de wet;
 • De professional is bereid om de beroepsethische aspecten van het eigen professioneel handelen onder collega’s ter discussie te stellen;
 • De professional heeft oog voor aspecten van demoralisatie bij de cliënt en toont bezorgdheid en betrokkenheid, gaat het gesprek over zingeving niet uit de weg en geeft waar mogelijk hoop;
 • De professional is bereid om zich te verantwoorden;
 • De professional handelt zorgvuldig en consulteert collega’s als hij zich voor een dilemma geplaatst ziet;
 • De professional onderkent zijn professionele en persoonlijke beperking en is daar open over;
 • De professional is op de hoogte van de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn en handelt daar naar;
 • De professional vraagt gerichte toestemming aan de cliënt tot (be)handelen, nadat de professional begrijpelijke en volledige uitleg heeft gegeven over de consequenties en de reikwijdte van dat handelen;
 • De professional zorgt er voor dat de cliënt invloed kan hebben op zijn behandelplan;
 • De professional werkt samen, waar nodig met collega’s, medewerker en professionals, uit alle disciplines. Bij een verschil van inzicht tussen behandelaren dat het te volgen zorgproces belemmert, wordt het volgende beleid toegepast: dit dient besproken te worden in het eerstvolgende MDO. In dergelijke situaties kan binnen dit overleg consensus worden gevonden.De samenstelling van dit overleg bestaat uit alle professionals, waaronder de hoofdbehandelaar, de psychiater. Bijeenkomsten worden genotuleerd.

Indien geen consensus wordt bereikt kan het overleg de bevindingen toetsten bij het bestuur ARGO GGZ, die de kwestie toetst op mate van overeenstemming met de visie van ARGO GGZ .

In het uiterste geval dat een kwestie uitloopt op een conflict dan zijn volgens de samenwerkingsovereenkomst partijen gerechtigd een scheidsrechter aan te wijzen.

Dossiervorming, informatieverstrekking aan derden, wetenschappelijk onderzoek

Alle professionals en medewerkers binnen ARGO GGZ zijn gebonden aan wettelijke geheimhoudingsplicht ten aanzien van de cliënten en het dossier.

De professional draagt zorg voor een goede dossiervorming en informatieoverdracht.

De professional zal bij doorverwijzing van de cliënt overleggen met de in te schakelen hulpverlener over de verwijzing. Bij (on)voorziene afwezigheid draagt de professional zorg voor een adequate overdracht en voor toegankelijke informatie ten behoeve van degene(n) die hem waarneemt (waarnemen) of vervangt (vervangen). De waarnemend professional heeft voor wat betreft de zorg aan de cliënt gedurende de tijd dat wordt waargenomen dezelfde verantwoordelijkheden als de oorspronkelijke professional.

Het gebruik maken van niet tot de cliënt herleidbare gegevens uit dossiers ten behoeve van wetenschappelijke publicaties dan wel onderzoeken, geschiedt overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van cliënten die niet meer in zorg zijn, is toestemming van de regiebehandelaar en Raad van Bestuur noodzakelijk. Voor gebruik van tot de cliënt herleidbare gegevens ten behoeve van de externe verantwoording is toestemming van de cliënt dan wel de wettelijke vertegenwoordiger nodig.

Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek in de instelling is onderworpen aan de toestemming van de Raad van Bestuur. Uitvoering van wetenschappelijk onderzoek vindt voor zover van toepassing plaats met inachtneming van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO).

Het secretariaat draagt er zorg voor dat de cliëntendossiers worden bewaard overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke bepalingen en dat de bewaring zodanig is dat onbevoegden daarvan geen kennis kunnen nemen.

Bedrijfsvoering

De professional zorgt voor een adequate registratie van zijn verrichtingen.

De professional houdt zich aan de afspraken, zoals vastgelegd in protocollen en richtlijnen, maar kan daar in het belang van de cliënt gemotiveerd van af wijken.

De professional committeert zich aan het gezamenlijke opgestelde kwaliteitsbeleid, zorguitvoeringsbeleid en verplicht zich bij de uitvoering van de werkzaamheden te houden aan de aanwijzingen welke door of namens het bestuur in dit kader worden gegeven.

De professional houdt zich bij extern optreden aan de afspraken en regels die binnen de instelling gelden betreffende de contacten met de pers, media en andere instanties. De professional zal medewerking verlenen aan de uitvoering van het kwaliteitsbeleid.